อย่าส่งวัตถุดิบเข้าไปให้สมุทัยได้ทำงาน

      ขันธ์ ๕ และอายตนะจึงเป็นทั้งเครื่องรับ เป็นทั้งเครื่องส่ง และเป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหาได้เป็นอย่างดี กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ที่มีกำลังก่อกวนให้จิตเกิดความเศร้าหมองและเกิดความทุกข์ในจิตใจก็เนื่องมาจากการไม่สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จึงปล่อยให้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เข้ามาก่อกวนให้จิตเกิดความเศร้าหมอง และเกิดความลืมตัวได้ง่าย
      ทั้งจิตก็ยังไม่รู้โทษภัยในสิ่งเหล่านี้ จึงรับเอาโดยความโง่ของจิตเอง แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดพิษร้ายขึ้นที่ใจ ก็ไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไข จึงเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์จนดิ้นเอาตัวรอดไม่ได้
      ฉะนั้น นักปฏิบัติจงเป็นผู้มีปัญญาให้รอบคอบ รอบรู้ในสิ่งที่ควรที่ไม่ควร สิ่งที่ควรเลือกเฟ้นก็ต้องเลือก สิ่งใดพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติก็ควรรับมาเพื่อเป็นอุบายปัญญา สิ่งใดเห็นว่าจะเป็นโทษ ไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวง ก็ต้องปฏิเสธ รีบกำจัดให้หมดไปสิ้นไป อย่าให้เข้ามาเกลือกกลั้วมั่วสุมในจิตใจได้เลย นี้คือผู้มีความฉลาด สามารถจะยืนอยู่ด้วยธรรมอย่างมีเหตุผล เป็นผู้ที่เลือกธรรมมาปฏิบัติเพื่อเป็นธรรม ดังคำว่า ธรรมใดที่บุคคลเลือกเฟ้นแล้วและปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนั้น ก็ธรรมนั้นแลจะให้ผลกับผู้ปฏิบัติตลอดไปอย่างต่อเนื่อง และจะถึงที่สุดของธรรมนั้นอย่างฉับไว
      ตัวสมุทัยที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุก์นั้น ก็เพราะเราส่งเรื่องที่เป็นแนวทางของสมุทัย ผลที่ออกมาก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดไป และสังขารก็ได้ทำงานคือความปรุงแต่งได้เต็มที่ เมื่อมีสมมติมากเท่าไร สมุทัยคือ ตัณหาก็เพิ่มทวีความอยากมากขึ้น และความอยากที่เกิดจากตัณหาอาศัยสังขาร สมมติเป็นเจ้าของดีแล้ว ย่อมทำให้จิตเกิดความเดือดร้อนเป็นทุก์โดยถ่ายเดียว
     ดังคำว่า ตณฺหาย ตรติ โอฆํ ความอยากไม่มีที่สิ้นสุด และแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี ความอยากของตัณหาจึงเป็นของยืดยาวเมื่อจิตได้เข้าไปในวงล้อมของตัณหาแล้วก็ยากที่รอดพ้นไปได้ เว้นเสียแต่ผู้ที่มีสติปัญญาดีเท่านั้น

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

Advertisements

Posted on 03/05/2011, in ทวนกระแสโลกพบกระแสธรรม and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: